Productos derivados da explotación forestal: 
Descártanse da cadea de transformación aquelas pezas que non cumpren os criterios de calidade e dimensións establecidos. Ditos subproductos destínanse á fabricación de taboleiro de partículas ou como fonte de enerxía.


Transformamos toda a materia prima que obtemos a través da explotación forestal. Como resultado disto xéranse distintos tipos de productos detallados a continuación:

 
Pino (Pinus pinaster, Pinus radiata)
           
                           
                                                             
  Outras especies                                            
                                                             
             
 
   
   
                       
                           
Outra das actividades que levamos a cabo é a fabricación de palets sobre pedido. As formas e dimensións dos mesmos varían en función das esixencias e demandas de cada momento.
       
                                                   
     
                                                   
 
           
   

Froito do serrado das especies leñosas xéranse diversas partículas, os subproductos. O destino dos mesmos varía en función de súa aplicación. As serraduras destínanse á fabricación de taboleiro de partículas, cooperativas gandeiras, etc.

A casca destínase a unha segunda transformación e como biocombustible.

As leñas son destinadas á fabricación de taboleiro de partículas.

           
            Serraduras           Casca